30884_960.jpg
JUDGES
Paula Skahan1.jpg
Division I

Paula Skahan

Judge

Criminal Court Division I

5th Floor

Gavel2.jpg
Division III

James Jones, Jr.

Judge

Criminal Court Division III

5th Floor

Gavel2.jpg
Division V

Carlyn Addison

Judge

Criminal Court Division V

6th Floor

Lee Coffee.jpg
Division VII

Lee Coffee

Judge

Criminal Court Division VII

6th Floor

Gavel2.jpg
Division IX

A. Melissa Boyd

Judge

Criminal Court Division IX

7th Floor

Gavel2.jpg
Division II

Jennifer Fitzgerald

Judge

Criminal Court Division II

5th Floor

Carolyn Blackett.jpg
Division IV

Carolyn Wade Blackett

Judge

Criminal Court Division IV

5th Floor

Gavel2.jpg
Division VI

David Pool

Judge

Criminal Court Division VI

6th Floor

Chris Craft1.jpg
Division VIII

Christopher Craft

Judge

Criminal Court Division VIII

6th Floor

Jennifer Mitchel.jpeg
Division X

Jennifer Mitchell

Judge

Criminal Court Division X

7th Floor